Unsere schule

Schulorganisatorische Maßnahmen zur "Stärkung der Realschule"


Stufe:

a

b

c

d

Gruppe

5er

5a 

- RS/ GY

- Regelklasse

- Diff: D & M          (+2)

- Coach/ BPS        (+2)

5b – (bili)

- RS/ GY

- Regelklasse

- Diff: D & M          (+2)

- Coach/ BPS        (+2)

 

5c

- WRS/ RS

- GTS (alle)

- Diff: D & M        (+2)

- Coach/ BPS      (+2)

5d

- WRS/ RS

- ggf. GTS

- Diff: D & M        (+2)

- Coach/ BPS      (+2)

 

6er

6a 

- RS/ GY

- Regelklasse

- Diff: D & M & E    (+3)

- Coach/ BPS        (+2)

6b – (bili)

- RS/ GY

- Regelklasse

- Diff: D & M & E   (+3)

- Coach/ BPS        (+2)

 

6c 

- WRS/ RS

- GTS (alle)

- Diff: D & M & E   (+3)

- Coach/ BPS        (+2)

6d 

- WRS/ RS

- ggf. GTS

- Diff: D & M & E   (+3)

- Coach/ BPS        (+2)

 

7er

7a 

- M-Niveau

- Regelklasse

- KL                       (+1)

7b – (bili) 

- M-Niveau

- Regelklasse

- KL                       (+1)

7c 

- G-/ M- Niveau

- GTS (alle)

- Diff: D & M & E 

- KL                       (+1)

7d 

- G-/ M- Niveau

- ggf. GTS

- Diff: D & M & E 

- KL                       (+1)

7c + d

D – 3 Gruppen à 4h

E – 3 Gruppen à 4h

M – 3 Gruppen à 4h

> je 2x M-/ 1x G- Niveau            (+12)

2017/18

13h > 10h ((R3)

13h > 10h (R3)

13h > 10 (R3)

13h > 10 (R3) 

R12h > 12

8er

8a 

- M-Niveau

- Regelklasse

8b – (bili) 

- M-Niveau

- Regelklasse

 

8c 

- G-/ M- Niveau

- GTS (alle)

- Diff: D & M & E

 

8d 

- G-/ M- Niveau

- ggf. GTS

- Diff: D & M & E 

 

8c + d

D – 3 Gruppen à 4h

E – 3 Gruppen à 4h

M – 3 Gruppen à 4h

> je 2x M-/ 1x G- Niveau            (+12)

2018/19

+3 > 0

+3 > 0

+3 > 0

+3 > 0

R12 > 12

9er

9a 

- M-Niveau

- Regelklasse

9b – (bili) 

- M-Niveau

- Regelklasse

 

9c 

- G-/ M- Niveau

- Regelklasse

- Diff: D & M & E

- HSA für G-Niveau

 

9d 

- G-/ M- Niveau

- Regelklasse

- Diff: D & M & E 

- HSA für G-Niveau

9c + d

D – 3 Gruppen à 4h

E – 3 Gruppen à 4h

M – 3 Gruppen à 4h

 je 2x M-/ 1x G- Niveau            (+12)

2019/20

+3 > 0

+3 > 0

+3 > 0

+3 > 0

R12 > 12

10er

10a 

- M-Niveau

- Regelklasse

- Förderkurse RSA

- RSA

10b – (bili) 

- M-Niveau

- Regelklasse

- Förderkurse RSA

- RSA

10c 

- M-Niveau

- Regelklasse

- Förderkurse RSA

- RSA

10d 

- M-Niveau

- Regelklasse

- Förderkurse RSA

- RSA 

ggf. Förderkonzept

Vorbereitung der RSA

(+4)

2020/21

+1

+1

+1

+1

 

 

20h

20h

20h

20h